SCOW

מיתוג כנס בינלאומי

SCOW

מיתוג
רקע
פרוייקט SCOW הינו פרוייקט אירופאי שיימשך כשלוש שנים (2013-2015), ממומן ע"י תכנית ״השכנות באגן הים התיכון״ של האיחוד האירופי. הפרוייקט נועד לפתח מודלים לאיסוף פסולת אורגנית ומחזורה בעלויות נמוכות ובטכנולוגיות פשוטות באזורי תיירות שבהם פעילות חקלאית ענפה. מטרת הפרוייקט היא להגדיר ניהול מערכתי חדשני ובר-קיימא, באמצעות איסוף יעיל וטיפול בפסולת לאתר קומפוסט מרכזי, הממוקם בסמוך לאתרים יצרניים של פסולת והטמעת השימוש בקומפוסט באתרי חקלאות סמוכים. את הניסיון הנצבר בפרוייקט ניתן יהיה ליישם באזורים נוספים באגן הים התיכון, תוך הפחתת פסולת במקור באמצעות ניהול פשוט של איסוף וטיפול בפסולת האורגנית ולקיחת אחריות המספיקה דיה להצלחת התהליך.
לוגו
logo-image